Članek
Spoštovani ustavni pravniki, sodniki!
Objavljeno Dec 01, 2015

Otipajte svoja oslovska ušesa in uslišite svoj "i-a" ... Na narod ste prevalili odločitev, ko pa je vendarle jasno, bi bi vi morali ustaviti to podivjano (Združeno) levico. In tole, kar boste prebrali, preberite 100x in 1000x si ponavljajte:

Ne more in ne sme nek/katerikoli ZAKON spreminjati USTAVE, jo redefinirati. USTAVA je nad (katerimkoli) ZAKONOM. Zakoni, tudi novelirani, kakršen je ZZZDR, morajo biti v skladu s temeljnim aktom, v skladu z USTAVO!!!

Kako ste lahko bili - "spoštovani" ustavni pravniki (in sodniki) - tako pokvarjeni, tako neodločni, tako nespretni, da ste dopustili, da se narod sedaj (pred)referendumsko tepe med sabo?!?!? Vi, "spoštovani" ustavni pravniki in sodniki (v resnici niste spoštovani, ker niste rekli bobu bob), vas bi bilo treba pribiti na sramotilni steber, vi ste odgovorni za to (pred)referendumsko kampanjo! Vi ste krivi, da smo morali zbirati podpise, da se sedaj (pred)feferendumsko pretepamo! Vi ste zamižali in niste povedali, da so najmanj trije členi USTAVE tako nad oz. v neskladju z novelo ZZZDR, da le ta ne bi smela iti v katerokoli parlamentarno proceduro, kaj šele na glasovanje.

Z novelo ZZZDR so kršeni (najmanj) trije členi Ustave RS, in sicer 53., 54. in 56. člen.

 In to bi moral spoznati/dojeti vsaj Državni svet, in uveljviti VETO! Pa tega ni storil, ker je politično kontaminiran.

53. člen Ustave govori o zakonski zvezi - misli/podrazumeva pa heteroskeusalno zakonsko zvezo, saj se referida na ZZZDR iz l. 1976 - in o družini govori takole: “Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej, v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon. Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.”

Novelirana ZZZDR pa fatalno posega v USTAVO in jo spreminja, ker speminja koncep družine in zakonske zveze. To pa je pravno nevzdržno, absurdno, paradoksalno, ERROR!!! Zakon ne more in ne sme sporminjati USTAVE, ker je USTAVA temleni akt, ki diktira z njo kompatibilne in njej po podrejena ZAKONE. Noveliran ZZZDR pa ves ta heteroskeuslani koncept podira. Družine, materinstva, očetovstva in otrok novela ZZZDR ne ščiti oz. ne varuje in ne ustvarja za družino potrebnih razmer, pač pa družino razdira, ker jo rekonceptualizira.

Razdrte dužine niso več družine - ker so razdrte!

“Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.” (54. člen) UASTAVA je (l. 1992) podrazumevala, da starševski tandem tvorita (moški) oče in (ženska) mati. Starševski tandem nista in ne moreta biti dve ženski/mami niti dva moška/očeta - to je ta ERRPR, absurd, paradoks, na katega bi tudi morali opozoriti ustavni pravniki (in sodniki).

Noveliran ZZZDR radikalno krši pravice otrok, ki so opredeljene v 56. členu USTAVE: “Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.”  Vsak, ki se vsaj malo spozna na psihoanalizo in na razume koncept Ojdipovega kompleksa in vse spremljajoče atribute, vključno s tvorjenjem Nadjaza (in tabujem incesta), spolne identitete in želje, ne more privoliti v to, da bi istospolni posvajali otroke. Moralno ni prav, da bi država sprejela tak zakon, za katerega se vnaprej ve, da bi proizvajal duševno ponesrečeno zaznamovane otroke, ki bodo ravno zaradi nekega "norega" zakona trpeli vse življenje, predvsem v odraslosti. Ustavni pravniki/sodniki bi morali intervenirati, rekoč: "Če držijo vsi ti psihoanalitični pomisleki, država ne sme sprejeti takega zakona, ker bo mogoče tako državo nekoč tožiti." Ko lezbijke zasipavajo psihološko stroko in politike s svojimi za lase privlečenim raziskavami, ko trdijo, da so njihovi otroci čisto enaki oz. normalni kot drugi otroci, sploh ne vedo, torej "ne štekajo", da bo mehki patos tem otrokom ven udaril šele v odraslosti. In izpovedi odraslih posvojencev - npr. Roberta Oscarja Lopeza - sedaj izkazujejo točno to. In te izpovedi bi morale učinkovati na ustavnoe pravnike in sodnike kot VETO!!!

Pravno nevzdržen (paradoksalen, abdurene, "ERRORski") pa je tudi tretji del novele ZZZDR, ki govori o »razmerjih med starši in otroci«, ki po novem izpade še posebej absurdno. O »ugotavljanju očetovstva in materinstva« 86. člen noveliranega ZZZDR govori o (biološkem) očetu (kot oplojevalcu otrokove matere), in je sploh pravno absurden: »Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere.« Materina lezbična partnerica pa pač ne more biti mož otrokove matere – lahko je kvečjemu žena; nima pa semenčic in ne more biti oplojevalec, torej oče otroka svoje partnerice. Tudi 87. člen je postal z noveliranjem absurden: »Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.« Sodna odločba pa pomeni testiranje očetovstva s testom DNK. Nobena mamina lezbična partnerica pač ne more biti biološki oče otroku, ker nima moških spolnih celic (semenčic). 88. člen pa pravi, da »oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki«. Nobena, še tako možata ženska, torej lezbijka, ne more priznati, da je (biološki) oče otroku, ker nima oplojevalnih sposobnosti (nima semenčic) – in to je ta absurd/paradoks/ERROR v logičnem sklepanju, na katerega bi morali opozoriti ustavni pravnik in/oz. sodniki. Številni presumpcijski konteksti v zvezi z žensko materjo in moškim očetom so po novem tako absurdni/paradoksalni/"ERRORski", da bi morali ustavni pravniki in/oz. sodniki takoj, ko je bila novela v parlamentu predlagana intervenirati.

Zato, še enkrat:

"Spoštovani" ustavni prevniki in sodniki (v resnici sploh niste spoštovani niti spoštovanja si ne zaslužite): narod ste pahnili t. r. v vojno, ker niste rekli bobu bob, ker slepo branite to noro, torej psihopatsko, "prfuknjeno" feministično-LeGeBiTrovsko ideologijo (enaksoti spolov). Sram vas bodi!

Moja kampanja se imenuje "Levičarji za pravice otrok do očeta in matere" in ... Zato, da bom lahko obdelal vso Slovenijo, zbiram tudi donacije. V času kampanje imam odprt začesen poslovni račun pri NLB št: SI023300261751493. Če se slučajno zgodi viškek donacij bom sredstva po kampanji nakazal v humanitarne namene (Rdeči noski).